سازگـــــــار

 

نه  بر دل هجر یاری دارم ای دوست                     به کار کس نه کاری دارم ای دوست

هزاران بار شــــــــکر حق کــه یاری                      کـه بتوان گفت یاری دارم ای دوست

به هر شعری کــه دیدم شاعری گفت                      گلــــــــه از گلعـذاری دارم ای دوست

یکی را دیــده چون دریای خون بود                       کــــــه درد بیشماری دارم ای دوست

یکی نزد طبیبش زار میــــــــــــــــزد                       کــــــه جان بیقراری دارم ای دوست

طبیب آرام گفتــــــــــــــــا منهم اینجا                       دل بس بد بیــــــاری دارم ای دوست

ولی من خـود گهی پنــدارمش خواب                       که یار ســــــازگاری دارم ای دوست

نگــــــــــــــــاری با وفا و با سخاوت                       به خلقت شـاهکاری دارم ای دوست