دلتنگی های شاعر

 

 

 

دلت میــــــاد بری سفر ؟         اینجوری سرد و بی خبر

نمیــــــــــدونی دلواپست          میمونه اینجــــا یه نفر ؟

اسیر چشــــــــماته دلش          کلی هـــــــوا خواته دلش

شاعر اون چشــــما منم          غزل غـــــــزل جاته دلش

شیشه نبود امـا شکست        ولی رو پا مونده و هست 

تو زندگی در جــا نزد به          هیچکی جـز تو دل نبست

مهمون ناخـــونده بودی          تو کــــار دل مونده بودی

واسـه من بی دست و پا          دونه رو افشـــونده بودی

ســـر زده از راه اومدی          نشـــــــستی حرفاتو زدی

یواش یواش بردی دـلـو          درســـــــــتو محشر بلدی

به مـــــا میگفتن اهل دل          نا اهلمون کـــردی خانوم

جون شــــــما عاقل بودم          بی عقلمون کردی خانوم

خیالتون راحت باشــــــه          کـــــار منو ساختی دیگه

منـــو تو اون دام که باید         بنـــــدازی انداختی دیگه

کمنـــــــــد تو زلف سیات          تیــــر و کمونش ابروات

تیـــــر و کمون لازم نبود          شــــکارت افتاده رو پات

شاعری آس و پاس بودم        یه خورده با کـلاس بودم

یه خوبی داشتم کــه اونم        همیشـه حق شناس بودم

از دل نگو یه کاسه خون          همش تو لاک خودمـــون

چه جور بگم ؟ نیگا نکن          به ســــــرخی صورتمون

میگفتن عاشــــقونه ساز          تعریفای صــــد تا یه غاز

دلخوشـــیامون یه وجب          غصه هامون طول ودراز

دل به یکی دادیم یـــه بار         گفتیــــم تمومه دیگه کار

خیال میکردیم واسه ما         گل کـــــرده لطف روزگار

دلــــــــــــم حقیقت و ندید         کار به یکی به دو کشید

بعد یه ســـــال دوباره دل         به اول جـــــــــاده رسید

تقصـــــــرا مال اون نبود         ما یکی راهمــــون نبود

آخه واســـــــه زندگی که         شــعر و ترانه نون نبود

رفت و بازم تنــــها شدیم          بازم پا در هوا شــــدیم

دوباره دست بــــه دومن          اومد نیـــــــــومدا شدیم

بازم منو تنهائیــــــــــــام          گذشتن روز و شـــــبام

بازم میگفتـــــم به خودم          باید بســــــازی یه کلام

دندون عاشــــــقی رو ما          از بیخ بیخ کنــده بودیم

ازبچگی همینـــــــجوری          لجباز و یک دنده بودیم

زور کــــه نمیشه قسمته            زندگی نیس خجــــالته

بیخودی حرص و جوش نخور     که آش کشـــک خالته

سنگارو کنــــــــدم با دلم         گذاشــتمش حال خودش

درد و غماش مـال من و        تحملش مـــــــال خودش

گفتم به دل کــه عاشقی          تو شــــــانس ما نیومده 

تا حالا چرخ روزگــــار         با ما کـــــــــه را نیومده

نذاشته روز و روزگــــار         یه روز به کـــام ما بشه

محــــــــــاله تو دو تا آدم          قرعه به نام ما بشـــــه

رو راستی و ســادگیمون         حیا و افتـــــــــــادگیمون

خنجــــــر دست یار میشد         تو قلب دلدادگیـــــــمون

لپ کلاممــــــــو بگم شما         رو درد ســــــــــــــر ندم

زخم دلم خوب نشــــــــده         یه بار دیگه عاشق شدم

عاشق کی ؟ شــما خانوم         با چشــــمای سیا خانوم

تو یکی با این دل مــــــــا        یه ذره را بیــــــــا خانوم

خودت میگفتـــــــی آرزوت        یه روزی دیدن منــــــــه

وقتی کـــــه دیر میام خونه        دلت برام شــــــور میزنه

خودت بهم گفتـی میخوای       رو شونه هام سر بذاری

دســـــتتو از رو دست من       تا خـــود صبح بر نداری

خودت میگفتی به همـــــــه        فلانی شــــــــــــاعر منه

زمزمه هــاش، ترانه هاش        همش به خاطــــــــر منه

خودت یه روز گفتـی اگــــه        پریدن و بلــــــــــد بودی

همین حالا از آســـــــــمون        پر میـــــــــزدی میومدی

 خلاصـــــه خام تو شدیم        یه تیکه رام تو شـــــدیم

تو پادشـــــــــــــاه دلمون        ما هم غلام تو شــــــدیم

تو دل نشـــــــستی نم نمک        چه بی کلک، چه با کلک

انگــــار ما رو آشتی دادی        دوباره با چــــرخ و فلک

خواســته نخواسته اومدی       همدل و همزبون شــــدی

با تیـــــــــر مژگون خودت       درست تو قلب مــــا زدی

از تو چــــــه پنهون تو دلم       قنـــــد و دارن آب میکنن

پرده هـــــــا رو پس میزنن       خونه رو آفتــــاب میکنن

یه بار دیگـــــه با عشق تو       یه عالمــــــه جوون شدم

رفتم جلو آینـــــــــــــه بازم       با آینـــــــه مهربون شدم

گفتــــــــــــــم الهی بگذره       ایندفـــه با خیر و خوشی

بی کس و کارم چی میشه      که ساقدوشم خودت بشی

 بیشتر از این ما رو تو این      بی ســر و سامونی نذار

اینذفه تو ســــــــــــفره دل       هـــر چی گذاشتی بر ندار

واســــــــــه دلش این یکیو      ازش نگیـــــــر بذار باشه

این آخــــــــــر عمری بذار       شــــــــاعر کنار یار باشه

بذار کسی کــــه عمریه      میگـــــــه که عاشقی چیه ؟

بذار بدونه این وســط      خودش چیکاره هست ؟کیه ؟

همش دعـــــــا همش دعا       همش یه خواهش از خدا

یه وقت نذار ســــــفر بره       بذار بمـــــــــونه پیش ما

یه خواهش دیگـــــــــه خدا      این دیگــــــه حرف آخره

کــــارش و رو به راه نکن       اگـــــــــه بخواد سفر بره

میون اونهمــــــــــــه دعام       آخری مستجاب نشــــــــد

گفتی یکی دو روز میـــری       این واسه دل جواب نشـد

از رو محبتـــــــــــــــه گله        ســــر میره والله حوصله

مشکل دل سفر کــــه نیس        دلتنگیاس کــــــه مشکله

حالا کـــــه با پای خودش     یار در خونه ام اومــــده

به مرد عاشــــــقونه ساز     یه فرصت دیگـــــــه بده