خواب عاشقی

 

 

هفت ســـــاله بودم که عاشق یار شدم                       خوب یادمــــه بد ج.ری گرفتار شدم

یادم نمیــــــره چقدر برام تازگی داشت                      راس راستکی عاشق اولین بار شدم

مادر زد و تو مدرسه اسمم رو نوشت                       از مدرســــه خوب یادمه بیـزار شدم

یکبـــار کـــه با مادرش اومد خونۀ ما                      گفتم دیگـــه کار تمومه زن دار شدم

بد جوری شــــــــدم خیس عرق چائیدم                     افتـــــــادم و تب کردم و بیمــار شدم

چن روزی به پول جیبیـــــام دس نزدم                     تا وقتی کــه من حسابی پولدار شدم

رفتـــم که براش چن تا عروسک بخرم                     علّاف تو مغـــــــازه های بازار شدم

دیدم یه عروسکی درست شکل خودش                     بی وقفـــه عروسک و خریدار شدم

تا خــــانه ز بازار دویدم با ســــــــــــر                       افتادم و سُــــــر خوردم وبیدار شدم

حالا کــــه گذشـته عمری از اون روزا                      حالا کــــه یه عمریه عیـــالوار شدم

تو مملکت مردم و دور از کس و کـــار                    مهمون کــه نمیشه گفت سربار شدم

ایکاشکی میشد تو خواب عاشق شـدنم                     من مونده بودم حیف کــه بیدار شدم

  

دانمارک

99 / 12 / 20