بمان خسرو

عید نوروز امسال و سال جدید با پیامی از استاد مسلم  صدا شجریان بزرگ رنگ و بوئی دیگر گرفت و از همان لحظه های نخست جنب و جوشی در دل عشاق و دلشدگان ایشان ایجاد کرد که مرز ها را به سرعتی باور نکردنی پشت سر گداشت آنچنان که دست ها به دعا بالا رفت و قلم ها به تکاپو افتاد برای همدردی و بیان عشق به استادی که با شهامت و شجاعتی تحسین بر انگیزمردم را به هر خطری ترجیح داد و مردانه تا این لحظه ایستاد و انکار نکرد ……. و چه متن های و چه شعر ها که برایش نسرودند که بی گمان دل استاد را پر از انرژی و نیرو کرد ….. با خود گفتم اگر با شعرم سهمم را به مقام و جایگاه مردمیش نپردازم شاعر نیستم

 

عاشقانت یک شبه شـــــــاعر شـــدند                

دســــــــتها تا آســـــمانها قد کشــــــید

تر شـــــد از شوق دعا ســـــــجاده ها                

تا وطن تبریک نوروزت شنیـــــــــــــد

 

ناله ســـــر داد از جگــــــر مرغ سحر              

چون (بت جین) با سر افتاد و شکست

بهر استقبال تو ســـــــــــــــالار عشق                

لیــلی از دلواپسی محمل نشــــــــــست

 

چشــــــم در راه تو و بی طاقتنـــــــــد              

عاشـــــــــــقان بیدل اســــــــتاد خویش

با صـــــــدای تو دراین قحط الصـــــدا                

ملتی ســــــــــر میدهـــــد فریاد خویش

 

اینهمه شـــوریدگی ، طغیـــان عشق                

با پیامی کوچک از مرد صـــــــــــدا

اینهمه شـــــعر و دعــــــا یعنی فقط                

از ســـــفر برگرد و پیش ما بیــــــا

 

در دیار شــــــــعر و شور و عاطفه                

چون توئی هر گز نمیـــاید دگـــــــر

کاروانســــــــــالار بی پروای عشق              

از تو هر درد و بلا ما را به ســـــر

 

باز از حافظ بیـــــــــــــــا فالی بزن                

مولوی را تازه کن ، سعدی بخوان

گـــر ز رنج این سفر تن خسته ای                

من غلط کــردم ، نخوان ، اما بمان

 

 

سه شنبه 29 مارس 2016 / هشتم فروردین 1395