غم بی مادری

غم بی مادری

 

کهنه ســـــالی رفت و آمد از نو ســـــال دیگری                بی گمان بهر شـــــما ســـال جدید و بهتری

اندر این غربت کــــــــــه زندانی تقدیریرم و بس                بهر لطف حّق گشـــــــــاید بهر آزادی دری

هیچ نبـــــود دلخوشی در ســـــــردی غربت مگر                در وطن گرمی آغوش برادر خواهــــــــری

وای بر آنکس به غربت بشـــــــکند روزی دلش                چون نشــــــیند بر دل تنگش غم بی مادری

کاشــــکی میمردم اینجــــــــــا من به جای مادرم                 گر چه تنها با خدا باشـــد به هر جا داوری

سال دیگر رفت از عمر و من به این تنها خوشم                  کز فراق مادرم یکســــال دیگـــــــر کمتری

تا کی از این نو شـــــــــدن ها عبرتی آید به کف                  سال دیگر را چه حاصـل؟ بهتری یا بدتری

کاشـکی رحمـــــــان ترا درد دو عالم بود و بس                  عالمی را غم کجــــا در دل؟ کجا بی مادری