خوابهای طلائی

 

 

                                              اینجا دل بد جوری تنهاس به خدا                        تو سرش هوای اونجاس به خدا                                               

دولتی ســــــــــر همین موسیقیه                         اگــــه دل هنوز سـر پاس به خدا

 

اگــــه موسیقی نبـــــود مرده بودم                       اثری دیگـــــــه ازم نمونده بود

چی میشــد راستی اگه گلپا یه روز                        مست مستم و برام نخونده بود

 

موسیقی ایرونیـــــــم موسیقیــــــه                         ولی انگـــــار یه عالم راز داره

تو کدوم ســـــازیه اون حال غریب                         کــــه صــــدای تار شهناز داره

 

وقتی غربت منـــــــــو آزار میــــده                           دل میگه قصـــۀ اونجا رو بگو

میگمش قصـه رو میخوای چه کنی                          چهچه ایرج و گلپـــــــا رو بگو

 

میدونی بنـــــــــــان یه کاروان داره                           که باهاش همیشه من همسفرم

منو می بره به هر جا کــــــه بخوام                           حتّی تو جوونیـــــــــــــای پدرم

 

با صـــــدای تار فرهنگ شـــــریف                             دو تا چشـــــمای بابام آب میزد

نمیخواس کسی باهاش حرف بزنه                              خودشــو دروغکی خواب میزد

 

مادرم دیوونــــــــــــــــۀ دلکش بود                             کـه صداش جای صـــدای قمره

بابامو هــر جوری بود راضی کــرد                             یه گرامافون قســـــــــطی بخره

 

وقتی چار مضــراب معروف صبـــــا                            با صـدای ضرب تهرانی باشـــه

تو خودت بگو چه چیــــــزی میتونه                             جای موســـیقی ایرانی باشـــــه

 

چی صـــــــــدای ساز تجویدی میشد                             یا به ســـــــنتور نجاحی میرسید

با خودش کـی مث معروفی تـــــــرو                             تا به خوابای طــــــلائی میکشید

 

هیچی ســــــــــــــــاز ملک و یا حقّی                              توی برنامۀ گلهـــــــا نمیشـــــــد

یا شهیـــــــدی یا قوامی ، ایــــــــرج                              یا که محمودی و گلپا نمیشـــــــد

 

یاز یه بار دیگـــــه میگم هیچی مث                              چهچـــــه ایرج و گلپا نمیشـــــــد