فهرست اشعار

۱ خدا این روزا جمبل و جادو دیگه نیست اعتقادی
۲ دختر مهتاب رختخوابی که درآن میخوابم عاشقانه
۳ دوستت دارم به عشق خانمانسوزم که از جان دوستت دارم عاشقانه
۴ میارزد دیدن روی تو بر دادن جان میارزد عاشقانه
۵ آدم کجا ؟ صافی هر قطرۀ اشکت کجا ؟ شبنم کجا ؟ عاشقانه
۶ ایام فراغ دل را چکنم که با تو خو کرد بیا عاشقانه
۷ کاشکی ( فرصت دیدار ) کاشکی باز شبی فرصت دیدار آید عاشقانه
۸ دلخسته من بهر تو از هر چه مرا بود گذشتم عاشقانه
۹ کوچۀ خلوت ای رهگذر خستۀ این کوچۀ خلوت عاشقانه
۱۰ تاراج در شبی محزون و تاریک و سیاه عاطفی
۱۱ غربت آنچه گفتی ز دلم بود ولی کم گفتی عاطفی ملی
۱۲ جون من جای سپاسم اسم عشق و می شنیدم خودشو نمی شناختم عاشقانه
۱۳ صید امشب اینجا همزبان و همدل و غمخوار نیست گلایه
۱۴ دلتنگ ز غربت هر چه میکوشم ره رفتن نمی یابم اعتقادی  
۱۵ به دوستی که …… همچو مرغی که به زیر پر خود انتقادی
۱۶ ای عشق…. کاش میدانستم کیستی ؟ یا چیستی ؟ عاشقانه
۱۷ سخن دل  با عشـق تو چون برگ گل یاس سپیدم عاشقانه
۱۸ عادت  بار ها خواســـــــــتم از شهر تو من بگریزم گلایه
۱۹ صدای خوش  دلا تا کی تحمل میـکنی چشـم انتظاری را گلایه
۲۰ کوچ  شـــــبی درب قفس را باز دیــــــــدم عاطفی میهنی
۲۱ تشنه  من عا شق را شبی مهتاب عاشقانه
۲۲ دعا  سری پر شور میخواهد که عاشق اعتقادی
۲۳ آوار ز دست بخت خود هــــر شب هزاران بار میگریم لایه
۲۴ طبیعت  طبیعت آنچنان زیبــــــــاست زیباست اجتماعی اعتقادی
۲۵ بوسه ( بهر غم من چاره کـــــــــار از لب تو  ) عاشقانه
۲۶ اسرار عشق ( عمری اکر از جور تو خونین دل ما بود ) گلایه
۲۷ مهمان ( مگر آسان شدی یارم که از کف میروی آســــان ) گلایه
۲۸ یار ( یار اگـر می طلبـد جان مرا ارزانش ) عاشقانه
۲۹ خطـــا ( افتاده دلم به دامت آســـــــان چکنم ) گلایه
۳۰ تقصیــر ( بیگانه اگـر غیبت ما کـــــــــرد به جا کرد ) گلایه
۳۱ همدرد ( ترا در اوج سـرگردانی خویش ) احساسی
۳۲ سازگار ( نه  بر دل هجر یاری دارم ای دوست  ) احساسی
۳۳ دخترم (  دخترم…. بی خزان باغچۀ پر گل اندیشۀ من) احساسی
۳۴ یادش بخیر ( میخوام برم یه شهر دور ) احساسی
۳۵ بهار در غربت ( بهـــــــــار آمد دوباره غنچه خندید ) اجتماعی اعتقادی
۳۶ بهار در غربت ( به غربت هم بهاران سبز و زیباست ) اجتماعی اعتقادی
۳۷ ناکام ( ســــــــاقی امشب ز وصال تو مرا کام نبود ) گلایه
۳۸ از یاد مبر ( مکر ) ( آنهمه خاطـره را خوب من از یاد مبــر ) گلایه عاشقانه
۳۹ لانه مور ( من و این گوشـــه چو زندانی در بند کجا؟ ) احساسی انتقادی
۴۰ اندیشه دوست ( یکبار نمی پرسی از حال دل زارم ) گلایه احساسی
۴۱ پدر ( پدر از خانه خود رفتی امــا ) احساسی
۴۲ بوته ( دیر گاهیست که من از تو ندارم خبری ) گلایه احساسی
۴۳ خالق ( جز خـدا چشم عنایت به کسی نیست مرا ) اعتقادی
۴۴ دل آزار ( آنکه از درد من خسته خبـردار نبود ) گلایه احساسی
۴۵ شک ( نه ز یار و نه ز دشمن، نه کسی، وای از شک ) گلایه احساسی
۴۶ باده عرفان ( در گـــــــــور هم از یاد تو نیـم ای دوست ) احساسی اجتماعی
۴۷ محبت ( محبت گنــــــج پنهانیست در جان ) اعتقادی
۴۸ حجاب خورشید ( ســلام ای مهـر جان افروز روشن ) اجتماعی اعتقاادی
۴۹ حرم عشق ( با عشق دلی همدم و همــــــــــراز نباشد ) احساسی اجتماعی
۵۰ حماسه آفدینان ( آسمان در شب ….. ) میهنی اعتقادی