قصّۀ زندگی

 

اینهمه جنگ و جدل     این همـــه اصـــل و بدل

گریه هــــای کودکی     خواب شـــــیرین در بغل

لطف لالائی شـب….     باز پســــــــتانک به لب

قصــــــّــــۀ دیو سپید     دختــــــر شــــــهر حلب

خوب و بد احـوال ها    هفتـــــــه ها و ســـــالها

تا جوانی تا غرور…     لشـــــــگر آمال هــــــــا

اوج پیروزی شکست     راه بالا راه پســــــــــت

وقت مرهم وقت زخم     دل به دست ودل زدست

دورۀ ســـــخت تلاش     بهـــــــــــر امرار معاش 

وقت کــــــار بی امان     دورۀ آمــــــــــــاده باش 

وقت دوران جدیــــــد    تار موهــــــای ســـــــپید

از زبان آینــــــــــــــه     شـــــــعر پیری را شنید

از جوانی یاد هــــــــا     مانده در خاطــر بجـــــا

دلخوشی با عکســها     بغض های بی صـــــــدا

دورۀ آغــــــــــاز درد     در ســـــــقوط برگ زرد 

وقت مـــاندن از نفس     ترک میــــــدان نبــــــرد

دورۀ فرض محـــــال     یک جواب و صد سئوال

وقت پرهیــز از شدن     بر ســـــــــر دوشی وبال

روزگـــــــار خستگی     بی رمق ، افســــــــردگی

آخـــــــــــر یک بازی     بد بنــــــــــــــــــام زندگی

آمدن رفتن چــــه بود     تا به اینـــــــگونه روال

رنج بود و بنـــــــدگی     از توّلــــــــــــد تا زوال