قبلۀ – با صدای آریس

 

با آریس عزیز به وسیلۀ دوست هنرمند و دلسوخته ام کیومرث سلیم پور آشنا شدم که در تنظیم آهنگ ( باران ) با صدای امید با ایشان همکاری داشتم … و دیری نگذشت که این دوستی به دل نشست و به مهر تبدیل شد … شخصیت بسیار دوست داشتنی و فکر روشن و بدون تعصبش از نکات ذاتی او بود … گاهی بدون اینکه صحبت از ترانه ای باشد با هم گپی نیم ساعته از طریق تلفن داشتیم …. در سفر اولم به آمریکا برای دیدنم به منزل میزبانم آقای ساسان کمالی آمد و جالب اینکه کیومرث را هم به همراه آورده بود …. بدون تعارف ادعا میکنم که تنها خواننده ای بود و هست که وقتی ترانه ای به او میدادم قبل از اجراء از من میخواست که برایش انرا یکبار دیگر با صدای خودم بصورت دکلمه بخوانم تا با اطمینان خاظر به استودیوی ضبط برود و من شیفتۀ این فکر درست و اخساس مسئولیت او بودم .. بار ها اتفاق افتاد که خواننده ای ترانه ای را خواند که در آن بطور قطع کلمه ای را اشتباه تلّفظ کرده بود و زمانی متوجه این اشتباه میشد که کار از کار گذشته و ترانه در دنیا پخش شده یود نمونه اش ترانه الهۀ ناز که دو نفر از هنرمندان آنرا به اصطلاخ باز خوانی کردند و هر دو به شنیده های نا درست گوش خود اعتماد کرده و کلمه ای از آنرا غلظ بیان کرده بودند ( جایی که باید میخواندند   به خدا همچون مرغ پر شور و شعف …. کلمۀ شعف را افتضاح پراکنی کرده و شرف حوانده بودند در حالی که فهمیدن این اشتباه فاحش از یک بچه هم بعید است ….. تا به حال چه کسی شنیده در زبان فارسی و مادریمان صفت شرف برای حیوانات بکار برده شده باشد ؟ که ترانه ساز خوشنام و شناخته شدۀ الهۀ ناز سروده باشد  به خدا همچون مرع پر شور و شرف ..و صد ها افتضاخ بیسوادی و نا آکاهی دیگر ) به هر خال آریس همیشه این نکتۀ دقیق را قبل از اجرای ترانه مد نظر داشت که این قابل شتایش و احترام و حتّی تشکر است