دوستت دارم

شعر دوستت دارم

 

 

شعری برای او …. صادقانه بگویم تاریخ نوشتن این شعر قبل از دیدن اوست اما وقتی آمد این خیال شاعرانه را تبدیل به یک حقیقت عاشقانه کرد

——————————————————————————–

به عشق خانمانســــــــــوزم کـه از جان دوستت دارم            به لبخنـــــــدی توشــادم کن که خنـدان دوستت دارم

به باغ آرزو هایم بیــــــــا یک شب شــــکوفا شـــــــو            کـــــــــــه مردم از غم دوری و هجران دوستت دارم

چه خواهد شــد که یکشب بی خبر کوبی به در دستی            کــــــــه گویم من ترا نا خوانده مهمان دوستت دارم

به شبهای ســــــــــیاه من چراغ آســــــــــــــمان مرده            بتاب اندر شـــــــــــــــبم ای ماه تابان ، دوستت دارم

به اقبالی کـــــه دارد شـــانه هر شب میخورم حسرت            کمنـــد خود پریشان کن ، کـه اینســان دوستت دارم

حســـودان می دهندم پند و از عشق تو ســـــر مستم            کجا گوشــــــــــم بود بر حرف نادان ؟ دوستت دارم

به تنـــــهائی گــــــــرفتم مست راه خانه ات یک شب            چنین خواندم به هــــــــر کوی و خیابان دوست دارم

رقیبان قصـــــد جانم کــــــــرده اند و بی خیــــالم من             چو می ارزد به وصلت دادن جان ، دوســــتت دارم

شــکسته کشتی صبــــــــرم ز امواج خیــــــال امشب             کـــــــه من دیوانه وار ای مرغ طوفان دوستت دارم

هزاران دوستت دارم کــــــــــــــه گفتم باز میـــــگویم             تو باور کن  تو باور کن ز( رحمــان ) دوستت دارم