از یاد مبــــر

      آنهمه خاطــــــــــره را خوب من از یاد مبـــــــــر                آنهمه گفت و شـــنود و سخن از یاد مبر  دل به این جامه اطلس تو اگــــــر خوش کردی               جامه آنروز کـــــــــه گردد کفن از یاد مبر  این جهان کی به کسی کـــــرده وفائی دائم…

ادامه