کاشکی

     کاشـــــــــــکی باز شبی فرصت دیدار آید                                                             قاصد از ره رســـــد و مژده دهد یار آید   رنج بیهوده بگوئیـــــــــــــد طبیبان نکشند                   …

ادامه

به دوستی که…….

        شعر( به دوستی که …) را تنها به خاطر دوست بسیار عزیزی        ســـرودم که حاصل ساها کار و زحمت خودرا تنها به خاطر     اعتماد به دوستی دیگر از دست داد . او هیچگاه حتی از آن دوست گله هم نکرد و همیشه میگفت من از خود باید بنالم    که چرا و…

ادامه

خدا

خدا

  این روزا جمبل و جادو دیگــــــه نیست          چی بگم ؟ آدم کم رو دیگــــــــــه نیست دیگـــــــه توی قصّـــــــــــه ها مثل قدیم            جادوگر ســــــــــــــوار جارو دیگه نیست خیلی چیـــــــــزا رو میگن عوض شده            مثلا آل پی زائو دیگـــــــــــــــــــه نیست همـــــــــه کج خلق و بد اخلاق شدن             کی میگـــــه خمی به ابرو دیگه نیست؟ توی بازار شـــــــــــــــــــلوغ عاطفــه    …

ادامه