یار

      یار اگــــــــــــــــر می طلبـــــــــد جان مرا ارزانش جان خود اوست نه ما، گـــــر طلبد از آنش رمقی هست اگـــــــــــــــــر در تنم از دولت اوست جان فدای کــــــــــــــرم و همت بی پایانش آســـــــــــــمان کی به زمین آید اگـــــــــــر یار کند یک شب این خسته دل دلشـده را مهمانش جود و بخشش تو مگو آنچه که در خصلت…

ادامه

دلتنگی های شاعر

      دلت میــــــاد بری سفر ؟         اینجوری سرد و بی خبر نمیــــــــــدونی دلواپست          میمونه اینجــــا یه نفر ؟ اسیر چشــــــــماته دلش          کلی هـــــــوا خواته دلش شاعر اون چشــــما منم          غزل غـــــــزل جاته دلش شیشه نبود امـا شکست        ولی رو پا مونده و هست  تو زندگی در جــا نزد به          هیچکی جـز تو دل نبست مهمون ناخـــونده بودی…

ادامه

سازگـــــــار

  نه  بر دل هجر یاری دارم ای دوست                     به کار کس نه کاری دارم ای دوست هزاران بار شــــــــکر حق کــه یاری                      کـه بتوان گفت یاری دارم ای دوست به هر شعری کــه دیدم شاعری گفت    …

ادامه

حقیقت تلخ

اشعار رحمان شکوفه پور

    هر گز نفهمیــــــــــــــدم که عشق روزی تنفّرمیشـــود                                 در ســـــــــــــــفره نان عاشقان از غصّـــه آجر میشود صبری کـــه در عاشق بود چون صبر ایّوب است لیک                                 …

ادامه

دلتنگ

دلتنگی رحمان شکوفه پور

  ز غربت هر چــــــــه میکوشم ره رفتن نمی یابم                  اگر باشـــــــد چنین راهی چرا پس من نمی یابم؟ نه تنــها درد من دوری ز یاران و عزیزان است                نشان از شــــــادی اندر چهر هم میهن نمی یابم هزاران درد بی درمان میان سیــــــــــنه جا…

ادامه

دختر مهتاب

دختر مهتاب

       رختخوابی کـــــه در آن میخوابم              باز از آن بوی تو آید به مشـــام باز هم خواب  ترا می بینــــــــــم              کی ز خاطــــــــر برود آن ایام ؟   بالش زیر ســـــــرم از پر قوست              نرمی زلف تــــــــــرا کی دارد ؟ عطـــــر گیسوی تو در بالش من              لذتی بیشــــــــــــــتر از می دارد  …

ادامه

غربت

غربت اشعار دختر مهتاب

  آنچـــــــه گفتی ز دلم بود ولی کــــــم گفتی                       گفتی از درد و غم و غصـــّـــه عالم گفتی شاد گشتم ز خبــــر داری حالت ای دوست                       گر چه از غصـّـــه و دلتنگی و ماتم گفتی دل حسّاس تو ای دوست اگـــــر غمگین است در عوض هر سخنت چون شکر…

ادامه

پدر

پدر / رحمان شکوفه پور

    به نام آفریننده عشق ………. چه آرام و صبور بود ….چه مهربان و با صفا بود… یک مرد با تمام خصوصیات خوب اخلاقی  جوانمردان روزگار ….. از زمان کودکی هایم از او مردی را به خاطر می آورم که در لباس ارتشی خویش سوار بر اسبی به خانه می آمد، محکومی را که باید به شهری دیگر منتقل میکرد با خود به…

ادامه