خوابهای طلائی

                                                  اینجا دل بد جوری تنهاس به خدا                        تو سرش هوای اونجاس به خدا                           …

ادامه

گستاخ

  کجا باید بره اون بنـــــــــده ای کـــه          یه جوری از خودت گـــــــــــــــلایه داره خودت می بینی کـــــــه نداره جز تو          تو هفتـــــــــــــــــــــــا آسمونم یه ستاره کجا باید بره کسی کـــــــــــــــه داره          نه از مخلوق تو ؛ از تو گـــــــــــــــــلایه می بینی از زمین و آســـــــمون غم          چه جوری رو ســــــــرش انداخته سایه اگه گســـتاخم و حق نا شـــــــــناسم         …

ادامه

سوگ

من که خود یک شاعرم هیچگاه چون او زبان گلها را نمی دانستم و با گل درد دل نکرده ام ، هیچگاه با آب دریاچه ها مانوس نبوده ام ، هر گز زندگی را چون او در نیافته بودم و به خوبی او نتوانسته ام راه ورود به قلبها را بشناسم . بدرقۀ رفتنش چیزی جز شعر ندارم ،…

ادامه

حرمت

  قلب تنــگم را عذاب لحظـــــــه کشت                              جان به لب آمــــــد قرار من برفت دست خود شــــستم ز جان خسته ام                              تا از این کاشــــــانه یار من برفت                              بار ها…

ادامه

سلطان جاز ویگن

  اواسط سال 2000 بود که روزی آریس دوست هنرمندم تلفن زد و خواست که مطلبی برای جشن پنجاهمین  سال فعالیت هنری ویگن که به همت دوستانش در آمریکا برگذار میشود بنویسم . از آنجا که خود نیز یکی از علاقمندان صدا و شخصیت ویگن عزیز بودم و هستم مطلب زیر را نوشتم هر چند یک ارزن از خروار…

ادامه

مرگ در غربت

  در اقامت یکساله ام در استانبول یکی از هنرمندانی که در ایران فعالیت داشت برای اجرای برنامه به آنجا آمد … احمد معینی …. صدائی تقریبا شبیه به صدای داوود مقامی ….. اکثر ساعات روز و قبل از شروع کار شبانه در کابارۀ ایرانی را با او و دوست دیگری بنام ایرج بودم… خیلی به خانواده اش علاقه…

ادامه

واقعه

شعر دیگری که از کثرت درد و اندوه در غم از دست دادن برادر بزرگ و هنرمندم ( احمد ) در همدان سرودم هنگام بهـــــار است و ز ره آمده عیــد                         ســـرو چمن از جور زمستان خشـکید در فصــل بهاران شـکفد غنچــــه ولی           …

ادامه

هنر من

  ای عزیزی کـــــه ز خوبان جهان خوبتری                      زود میــائی و زود از بر مـــــــا میگذری گشـــــته بیخوابی ما علّت بیمـــــــــاری ما                       خواب در دیده حرام است اگــر در نظری دراین خانه نبستم که مگر از ســــــر لطف   …

ادامه

غم بی مادری

غم بی مادری

  کهنه ســـــالی رفت و آمد از نو ســـــال دیگری                بی گمان بهر شـــــما ســـال جدید و بهتری اندر این غربت کــــــــــه زندانی تقدیریرم و بس                بهر لطف حّق گشـــــــــاید بهر آزادی دری هیچ نبـــــود دلخوشی در ســـــــردی غربت مگر           …

ادامه

می دوست

  از لطف تو ای دوست چنین شــادم و مستم                   بوی نفست هست در این خانه کـــه هستم پیش از تو غم هر دو جهان قسمت من بود                    با عشــــق تو از بنـــد غم خویش گسستم صـــــــد بار لب لعل تو با بوســــــــه…

ادامه