زندانی

  دلم دارد هوای کــــــــــوی یار ناز خود امشب                   کـــــــه باشــــد محرم رازم که گویم راز خود امشب به هر سازی که دل میـزد من دیوانه رقصیـدم                    کـــــــــه باشــــــد تا برای او نوازم ساز خود امشب گرفتــــــــــه بغض تنهائی ره این سـینۀ…

ادامه

سنگ صبور

رحمان شکوفه پور

  هر گـــــــــز دلم از داغ کس اینگونه نگرئید                           زانوی من از هیــــچ غم اینـــگونه نلرزید کی میشــــــــــود از اینهمه اندوه گران گفت                            در باور من رفتن او هیــــــــــــــچ نگنجید صیـّـــــاد اجل وقت گـــــذر…

ادامه

زمزمه

  خلوت عاشـــــق بیـــــــدل چه صفائی دارد                                   زیر لب در دل شب زمزمه هـــــــائی دارد بی صـــــدا شیشۀ  می شـــــــکند از آهش                                    لیک در عرش خدا…

ادامه

جای خالی مادر

مادر، جای خالی مادر

    شعری برای پدر ( علی ) و ( شهره ) که یادگار های همسر خویش را عاشقانه دوست داشت .   آن شب نفرین شــــده چون در زدم                             کودک نازم علی در باز کـــــــــــرد شهره چون چشمش به بابایش فتاد         …

ادامه

تکتاز

  من عشق و با تو ای عاشق شناختم                                  تا دیدم اســــــــمتو دلم رو باختم رو احســــــاس غریبـــــــم با دل من                                   پلی از جنس صــــد آرزو ساختم…

ادامه

چکنم

    سر به راه قدمت گــــــــــــر نگذارم چکنم                         هدیه جــــــز این غزل ناب ندارم، چکنـــــم مدتّی هست کـــــــــــه افتاده به کنجی تنها                         ســــر ز وادی جنون گر کــــه برآرم چکنم از من این یک نفس مانده…

ادامه

شجاعان

  بچه ها دست خدا یاور جان و تننان     چشم خود دوخته بر خاک وطن دشمنتان دشمن خاک شما دشمن تاریخ شما     کی خبر دارد از این همّت مرد افکنتان این زمان رفته تحمّل ز کف هموطنان بهر سرکوبی دشمن همه بگذشته ز جان کی هراسد ز شما دشمن بی دین وطن     چون کنی جامۀ سربازی خودرا تو به…

ادامه

رنگ رخساره

  در غمت اشــــک من از دیده چنان میریزد                      کــــــــه ز طوفان بلا برگ خزان میریزد فکـــــــــــر خود نیستم و بهر تو دلواپسیم                       شــــــــعله در جان من دل نگران میریزد گر دلم تن به قضا داد هراســــــــم این بود …

ادامه

زندان عشق

  چنین منگر به این چشمان بی سوئی که می بینی                 ز دریا آمـــــده بر گونه این جوئی کـــــه می بینی به خود منگر چنین حیران تو در آئینـه می ترسم                  مبـــادا خود شـــــوی دلدادۀ روئی کـــــه می بینی به جان یکدگر افتــاده اند…

ادامه

احسان

  لحظــــه ای بنگـر به بلبل در قفس                              لحظـــــــــــۀ تلخ اســـــارت یاد کن کاخ ظلم و بنــــــــــدگی ویرانه کن                               خانۀ مهـــــــــــــــر و وفا بنیاد کن یا اگــــر رستی ز بنـــــــــــد بندگی …

ادامه