اخلاص

  دردیست مرا یارب ردمان ز کجـا گیــرم                           جز اینــــــکه به امیّــــدی دامان ترا گیرم در خلوت شبهایم در اوج پریشــــــــانی                            دل چون شـکنــــــد حالی از نام خدا گیرم راهی کــــه مرا آرد یکسر…

ادامه

عطر آغوش

  به لب میاورد جان را نگاه ســـــــــــرد و خاموشت     محبت های ســـــابق را نمی بینــم در آغوشت لبت را بســـــــته ای امـّـــــــــــا هزاران یار فریادی     چــــــرا یکبــــــار فریاد دلم را نشـــنود گوشَت فراموشــــم چه آســــــان کرده ای حاشا مکن دیگر     مگـــر با رفتن جانم کنـــــــــــم یکدم فراموشت تو می در ساغرت داری و صد ها نوش جان گو…

ادامه

آخرین لحظه ها در سنگر

جبهـــــه خونین است و میغرّد صــــدا در آسمان     همچــــــو کوهی کز دلش آید برون آتشــــــفشان هر طرف آید صـــــــــدای انفجـــــــــار و ناله ای     از گلوی پاک ســــــــــــــربازی شجاع و قهرمان هست اینجــا صحنـــــــۀ پیکار و جنگ تن به تن صحنـــــــــۀ دلهای گرم و عشق و ایمان و وطن خانه ها ویران گلوله همچــــــــــو باران وتگرگ     خاک ها خونین، درختان…

ادامه

راه خطا

  اینهمــــه رنگ و ریا حیـــــرانم                                رســم این طایفــــه را حیرانم دست یاری چو به هـر کس دادم                                  شــــــده خصم دل ما، حیرانم چه عجب گــــــر زندم نیشی مار …

ادامه

مهلکه

  مــــــا به آغوش حوادث به شـــــــــهامت برویم                از کف یار به امیـــــــــــــــــّد کرامت برویم همچنـــــان روز بود روشن و در تردیــــــــــــدم                کــه از این مهلکه روزی به سلامت برویم به دل آنســـــــــان بود آتش کــه به آسـوده دلی             …

ادامه

جام را پر کن

  از می چشم تو چون دل سیر نیست     دل به می گر بســته ام تقصیر نیست بی جهت پــــندم مده چون عشق را     بهـــــر عاشق حاجت تفســـیر نیست دل به دامت اوفتــــــــــــاد امّا عجب     صیــد ار صیّــــــاد خود دلگیر نیست وعـده دادی یــــــــــــار باشی با دلم     پس وفـــــــــا کن با دلم تا دیر نیست کی شـــــــود باشی تو…

ادامه

درس نبــرد

  پسرم از چــه هراسی از جنگ     از صدای جت و شلیک تفنگ پسرم مرد شو از جنگ مترس     آنچنان شو که بترسی از ننگ   آبرو میـــــــــــــرود از بازنده     گر چــه در جنگ بماند زنده سرنگون ســاز سر دشمن را     تا بماند شرفت پاینـــــــــــده   پســـــــرم درس بزرگیست نبرد     با نبرد است عجین جوهر مرد در همین عرصۀ…

ادامه

زندانبان

  تو زندانبــــــــــــان و من زندانی تو     همـــــــــه آزادیــــــــــــا ارزانی تو من اینجـا هر چــــه دارم با تو دارم      خوشــــــــم با لذّت مهمـــــــانی تو مرا اندیشــــــــــــــــــۀ آزادیم نیست      در آنســــــــو آرزوی شادیم نیست من این ویرانــــه با تو دوست دارم      خراب از عشــــــقم و آبادیم نیست به زندان تو آهن گشـــــــــــته پولاد      به من عشـــق تو درس زندگی داد…

ادامه

قربانی

               بادبان را پس بزن ای ناخـــــــــــــدا                      ما به این غرغابه عادت کـــرده ایم              ما ســپر کردیم اینجا ســـــــــــینه را                      در چنین جائی اقامت کــــــــرده ایم  …

ادامه

سردار

  غروبی سرد و گرم در منزلم نشسته بودم و در حالیکه موزیکی ملایم در حال پخش بود به اشعارم نگاه میکردم که تلفن زنگ زد …. خواهرم از ایران بود ….بلافاصله با شنیدن صدای موزیک گفت مگر نمیدانی امروز عاشوراست ؟ به خاطر احترام و دلش موزیک را خاموش کردم و گفتم منو ببخش نمیدانستم ….وقتی صحبتمان تمام…

ادامه