فهرست اشعار

۱ خدا این روزا جمبل و جادو دیگه نیست اعتقادی ۲ دختر مهتاب رختخوابی که درآن میخوابم عاشقانه ۳ دوستت دارم به عشق خانمانسوزم که از جان دوستت دارم عاشقانه ۴ میارزد دیدن روی تو بر دادن جان میارزد عاشقانه ۵ آدم کجا ؟ صافی هر قطرۀ اشکت کجا ؟ شبنم کجا ؟ عاشقانه ۶ ایام فراغ دل را…

ادامه