قصّۀ زندگی

  اینهمه جنگ و جدل     این همـــه اصـــل و بدل گریه هــــای کودکی     خواب شـــــیرین در بغل لطف لالائی شـب….     باز پســــــــتانک به لب قصــــــّــــۀ دیو سپید     دختــــــر شــــــهر حلب خوب و بد احـوال ها    هفتـــــــه ها و ســـــالها تا جوانی تا غرور…     لشـــــــگر آمال هــــــــا اوج پیروزی شکست     راه بالا راه پســــــــــت…

ادامه