حرمت

  قلب تنــگم را عذاب لحظـــــــه کشت                              جان به لب آمــــــد قرار من برفت دست خود شــــستم ز جان خسته ام                              تا از این کاشــــــانه یار من برفت                              بار ها…

ادامه